Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Bewust veilig

Artikel 1: Algemeen

1a In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

B.V.: Bewust veilig

Opdrachtgever: degene die de opdracht tot leveren of presteren heeft gegeven of degene die één of meerder cursisten heeft ingeschreven.

Opdracht: overeenkomst van opdracht  tot leveren of presteren of inschrijving tussen B.V. en opdrachtgever.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2a De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door B.V..

2b De opdracht of inschrijving  van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

2c Indien en voor zover een of meer bepalingen van de Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vast-gestelde bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende  bepalingen in de Voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming, duur en beëindiging

3a Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van B.V. zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

3b Uitsluitend na bevestiging per e-mail, of schriftelijk,  door B.V. is een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen.

3c De duur van de opdracht is niet op te vatten als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.

3d De duur van de opdracht is vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor B.V. zijn de diensten te leveren c.q. de werkzaamheden te verrichten. Zodra B.V. constateert dat de duur zal worden overschreden; stelt zij opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 4: Prijs

4a Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding dan wel het door B.V. aangegeven tarief.

Artikel 5: Betaling

5a De vorderingen van B.V. dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.

5b Betaling dient te geschieden binnen een termijn van eenentwintig dagen netto na factuurdatum, zulks zonder enige korting of verrekening

5c Indien de opdrachtgever tegen het gefactureerde niet binnen 8 werk-dagen na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft  gemaakt bij B.V., wordt opdrachtgever geacht met het gefactureerde akkoord te gaan.

5d Indien de opdrachtgever de vorderingen van B.V. niet voldoet binnen 21 dagen na factuurdatum, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,25% rente per maand (of een gedeelte daarvan) in rekening te brengen.

5f B.V. is gerechtigd om alle – in redelijkheid – gemaakte verhaals-kosten, zowel gerechtelijk al buitengerechtelijk, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding.

6a Indien de opdrachtgever niet nakomt, op andere wijze in verzuim is of wanneer B.V. goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen welke voor hem uit een met B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is B.V. gerechtigd de

nakoming van een verbintenis met de opdrachtgever op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen de vordering en de opdracht voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. Dit geldt eveneens voor andere, van opdrachtgever afkomstige, opdrachten. Opschorting door B.V. laat onverlet de gehou-denheid van opdrachtgever tot haar verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht.

6b Iedere tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van een van haar verbintenissen met B.V., verschaft B.V. de bevoegdheid om de opdracht geheel of gedeeltelijk, schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet recht-vaardigt.

6c Indien B.V. door overmacht of een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verhinderd verplichtingen, voortkomend uit de op-dracht uit te voeren, heeft B.V. het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren.

6d B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van opdrachtgever en/of (haar) derden als gevolg van de opschorting of ontbinding.

Artikel 7: Annuleringen

7a Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle reeds gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.), alsmede een redelijke vergoeding wegens winstderving te vergoeden.

7b Annuleringskosten cursussen /in Company trainingen

Afmelding tot twee maanden voor aanvang geen

Afmelding tot één maand voor aanvang 25% van het totaalbedrag

Afmelding tot twee weken voor aanvang 50 % van het totaalbedrag

Afmelding tot één week voor aanvang 75% van het totaalbedrag

Afmelding binnen één week voor aanvang en ongemelde afwezigheid: 100% van het totaalbedrag

7c Bij annulering van werkzaamheden op het gebied van consultancy vanaf 2 werkdagen voor aanvang van de consultancy, wordt 25% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

7d Bij annulering van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten vanaf 14 dagen voor aanvang van de bedoelde werkzaamheden, wordt 10% van de dervingskosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, wordt 30% van de dervingskosten in rekening gebracht.

7e Onder dervingskosten wordt verstaan de volgens opdracht gemiste omzet.

7f Als datum voor de annulering geldt de dag waarop deze schriftelijk door de planning van B.V. is ontvangen.

Artikel 8: Reclame

8a Reclames ter zake van door B.V. geleverde diensten en/of producten  dienen door de opdrachtgever binnen 3werkdagen, nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn, schriftelijk te worden ingediend. B.V. dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame gerechtvaardigd is zal, zal B.V. in overleg met de opdrachtgever een billijke schadevergoeding betalen, of zal B.V. de geleverde diensten dan wel zaken, indien en voor zover mogelijk kosteloos vervangen, door soortgelijke diensten dan wel zaken, zo mogelijk na teruglevering van de oorspronkelijke zaak, of zal B.V. de gebreken, indien en voor zover mogelijk, herstellen.

8b De opdrachtgever verleent al zijn medewerking aan B.V. tot afwikkeling van het beroep op dit artikel.

8c Reclames met betrekking tot een deel der opgeleverde werkzaamheden kunnen geen reden zijn tot afkeuring der gehele levering c.q. oplevering.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en diversen

9a De aansprakelijkheid van B.V. uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het voor deze opdracht overeengekomen en/of het door B.V. te factureren bedrag.

9b B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele  aan-sprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

9c B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

9d De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de gevolgen van de uitvoering van de uitgebrachte adviezen berust bij de opdrachtgever.

9e B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, modellen, specificaties, procedures, voorschriften e.d. die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 10: Auteursrechten

10a Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door B.V. voor opdrachtgever wordt ontwikkeld en samengesteld, berusten bij B.V..

10b Lesmateriaal in opdracht van B.V. en/of opdrachtgever van derden betrokken, is van de onder artikel 10 sub a vermelde regeling uitgesloten, tenzij dit lesmateriaal niet door auteursrechten wordt beschermd. Indien het lesmateriaal betreft, dat niet speciaal voor

opdrachtgever is ontwikkeld, behoren de rechten geheel toe aan B.V..

Artikel 11: Wervingsverbod

11a De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, die voor B.V. werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks

werkzaamheden voor hem te verrichten, zulks onder verbeurde van een dadelijk opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding.

11b Bovenstaand bedrag is direct opeisbaar, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst is vereist.

11c Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde in dit artikel van kracht gedurende 1 jaar na de datum der beëindiging.

Artikel 12: Overig

12a Uitleg van de Voorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht alsmede is op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking heeft, uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12b Alle geschillen tussen B.V. en opdrachtgever over de interpretatie of de toepassing van de Voorwaarden en alle eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen uitsluitend  ter beslechting, zo nodig, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse

rechter, arrondissement Almelo.

Scroll naar boven